▣ PollEx-PCB, Logic, CAM, CP, BOM ▣

                [사용자 시스템 최소사양]
                
                ▷CPU : 펜티엄 4 1GHz (셀러론 급 이상)
                ▷그래픽 : 그래픽 메모리 16Mb 이상
                ▷메모리 : 512MB
                ▷HDD 여유공간 : 200MB
                
                [사용자 시스템 권장사양]
                
                ▷CPU : 펜티엄 4 2GHz 이상
                ▷그래픽 : 그래픽 메모리 32Mb 이상
                ▷메모리 : 1GB
                ▷HDD 여유공간 : 200MB


▣ PollEx-DFM, DFE ▣

                [사용자 시스템 최소사양]
                
                ▷CPU : 펜티엄 4 2GHz 이상
                ▷그래픽 : 그래픽 메모리 32Mb 이상
                ▷메모리 : 512MB                
                ▷HDD 여유공간 : 200MB
                
                [사용자 시스템 권장사양]
                
                ▷CPU : 펜티엄 4 2GHz 이상
                ▷그래픽 : 그래픽 메모리 64Mb 이상
                ▷메모리 : 1GB                
                ▷HDD 여유공간 : 500MB


*nVidia Quadro, ATI FireGL 류의 고급 그래픽 카드는 각 그래픽 카드 드라이버 별로 성능 편차가 존재하여 권장하지 않습니다.